Lyrica 75 Mg 14 Kapsül
Kısıtlamalar
Antiepileptik ilaçların kullanım ilkeleri:
a) Epilepside:
Yeni nesil antiepileptikler (Lamotrigin, topiramat, vigabatrin,levatirasetam gabapentin, pregabalin gibi) nöroloji (erişkin veyaçocuk), beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, çocuk sağlığıve hastalıkları, psikiyatri (erişkin veya çocuk) uzman hekimleritarafından veya bu uzman hekimler tarafından çıkarılan ilaç kullanımdozu ve süresini belirten ilaç kullanım raporu mevcut ise diğerhekimler tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenecektir.
b) Nöropatik ağrıda:
Gabapentin; nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon,anestezi ve reanimasyon, immünoloji, romatoloji veya endokrinoloji vemetabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzmanhekimlerden birinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tümhekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir.
Pregabalin; üçüncü basamak sağlık kurumlarında romatoloji,endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp verehabilitasyon uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerdenbirinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlercereçete edildiğinde bedeli ödenir.

FORMÜLÜ
Her kapsül, etken madde olarak 75mg pregabalin, boyar madde olarak titanyum
dioksit (E171), kırmızı demir oksit (E172) ve siyah baskı mürekkebi içerir.
Etken madde pregabalin, bir gama-aminobütirik asit (GABA) analoğudur ((S)-3-
(aminometil)-5-metileksanoik asit).


ENDİKASYONLARI
Nöropatik Ağrı
LYRICA (pregabalin) yetişkinlerde periferik nöropatik ağrı tedavisinde endikedir.
Epilepsi
LYRICA (pregabalin) sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği
parsiyel konvülsiyonlu yetişkin hastalarda ek tedavi olarak endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI
Etken maddeye veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılık.

UYARILAR/ÖNLEMLER
Kalıtsal galaktoz intolaransı, laktaz eksikliği veya glukoz galaktoz malabsorbsiyon
şikayeti olan hastalar kullanmamalıdır.
Klinik deneyimlere bağlı olarak, pregabalin tedavisi nedeniyle kilo artışı görülen
diyabet hastalarında, hipoglisemik ilaçların dozu tekrar gözden geçirilmelidir.
Pregabalin tedavisi, somnolans(uyku hali) ve baş dönmesine neden olabileceğinden,
yaşlı hastalarda kaza sonucu yaralanmaların oranını artırabilir. Dolayısıyla hastalar,
ilacın tüm advers(ters) etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncuya kadar
dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.
Gebelik ve Laktasyonda Kullanım
Gebelik Kategorisi: C
Gebelik
Pregabalinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri yoktur.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar üreme toksisitesi göstermiştir. İnsanlara olan
potansiyel riski bilinmemektedir. Bu nedenle, anneye sağlayacağı yarar fetüse
gelebilecek risk potansiyelinden fazla olmadıkça, gebelik sırasında pregabalin
kullanılmamalıdır.
Laktasyon
Pregabalinin insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir; ancak sıçan
sütünde mevcuttur. Bu nedenle, emzirme tavsiye edilmez.
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi
Pregabalin baş dönmesi ve uyku haline neden olabilir. Bu nedenle, ilacın bu gibi
aktiviteleri etkileyip etkilemediği bilinene kadar, hastalara araba kullanmaları,
karmaşık makineleri çalıştırmaları veya tehlike potansiyeli barındıran başka
aktivitelerde bulunmaları tavsiye edilmez.